Address

Kurtuluş Mah. Şinasi Efendi Cad. Ramazanoğlu Apt. A Blok. Kat: 5 No: 9
Seyhan / ADANA

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Op. Dr. Gökçen ORAN olarak tarafınıza sunacağım sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, Kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan ‘Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’ hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık yazılı rızası ile kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu onamın alınması zorunluluğu doğmuştur.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

I.Bu onam, muayenemizde sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verileriniz ile internet ve mobil uygulamalar ile ya da elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz ya da muayenehanemizde elde edilen (tahlil sonucu, reçete, fotoğraf, video, kamera kaydı vb.) kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

II.Bu anlamda tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile çeşitli kimlik belgeleriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, fatura düzenlenmesine ilişkin finansal verileriniz, klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, fotoğraflarınız, her türlü görüntünüz, ses/kamera kaydınız, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz vb. kişisel veri sayılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

I. Kişisel verileriniz ve özel nitelikteki kişisel verileriniz; sağlık hizmeti sunabilmek, randevu günü belirlemek vb. süreçlerin yürütebilmek, sunulan hizmet karşılığında ücret alabilmek, vergi hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek, sağlık turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurulabilmek, uygulanan tıbbi işlemler hakkında 3. Kişileri tıbbi açıdan bilgilendirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı çerçevesinde uygulanan tıbbi uygulamalara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, doktor-hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, iş yeri güvenliği sağlamak ve diğer kanuni ve akdi yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kaydedilecek ve …kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde’ sistemimizde/arşivimizde saklanacaktır. Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak ve siz izin vermedikçe üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

I. Muayene, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon amacıyla kliniğe gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, kimliğiniz/pasaportunuz ile sağlık verileriniz, kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,

II. Uygulanacak tedaviye ve/veya operasyona ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,

III. Op.Dr. Gökçen Oran’ a ait sunucusu yurt içinde bulunan kurumsal web sitesi www.drgokcenoran.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,

IV.Sunucusu yurt içinde bulunan drgokcenoran.kvkk@gmail.com e-posta adresine göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,

V. Tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında doktorun aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,

VI. Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; doktorunuz tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak doktorunuza gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,

VII. Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan doktorunuza ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,

VIII.Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden doktorunuzun yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla toplanacak ve muayene, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetleri boyunca, doktorunuzun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla, KVKK tarafından ön görülen tüm idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME HUKUKİ SEBEBİ

I.Ancak kişisel verilerinizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü örneğinde olduğu gibi toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi Kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini önemle hatırlatırız.

II.Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir. 

III.Tarafımızca kaydedilen verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,
  • Bazı verilerinizin gizlenmesini, silinmesini ya da yok edilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.
  • KVKK kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren yazılı dilekçenizi Kurtuluş Mah. Şinasi Efendi Cad. Barlar Sokağı,  Suphi Ramazanoğlu Apt. A Blok K:5 D:9 Seyhan/ADANA adresinde bulunan işletmeye ya da drgokcenoran.kvkk@gmail.com mail adresimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup; on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

You can search the website for your questions!

For your questions

Eyelid Aesthetics

Eyelid Aesthetics is a surgical operation performed to reshape the eyelids in line with the appropriate requests of the client.

Tummy Tuck (Abdominoplasty)

Tummy Tuck is a surgical operation performed to remove excess fat and skin from abdomen to make it firmer and flatter in line with the request of the client.

Mesotherapy

Mesotherapy is an effective method to rejuvenate skin by injecting necessary medicines, vitamins and minerals into the skin.

SINGLE OR MULTI-ZONE LIPOSUCTION | ADANA

SINGLE OR MULTI-ZONE LIPOSUCTION | ADANA

Liposuction is a body shaping technique, commonly known as "fat removal procedure".